Boztepe ASM

+

Sağlığınızı Önemsiyoruz...

gallery/pict-12

Gebe İzlem

BİRİNCİ İZLEM

(Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde,  süresi 30 dakika olmalı)

  

 • Gebenin boy ve kilosunu ölçünüz.
 • Kan Basıncını ölçünüz ( Sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının 90 mmHg altında olması normal kabul edilir).Nabzını sayınız.
 • Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz.
 •  El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta  güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı
 • Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.
 • Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
 • Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız.
 • Pretibial ödem tespiti için muayene yapınız.
 • Gebelik haftası ile uterus büyüklüğün uygunluğunu değerlendirmek için vajinal muayene yapınız.
 • Semptomatik  CYBE  bulgusu  varsa  değerlendiriniz
 • Fetus kalp seslerini değerlendiriniz.  Fetüs  kalp atımları fetal steteskop ile 16-20., el  Doppleri ile 10-12. haftalardan itibaren duyulabilir.
 • Bebeğin ilk hareketlerini hissetme zamanını kaydetmesini isteyiniz.
 • Uterus büyüklüğü ile gestasyonel hafta arasında uyumsuzluk durumunda sevk ediniz.

 

Laboratuvar Testleri :

İdrar tahlili:

Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız.

Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:

İlk izlemde ve sonraki tüm izlemlerde gebenin hemoglobinine bakınız.

Kan grubu tayini:

İlk izlemde gebenin  ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız.     

HBs Ag bakınız.

Gebenin semptomlarına göre gereken diğer testler için sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.

                                         

 Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:

16. gebelik haftasından itibaren günde 40-60 mg/gün elementer demir preparatı desteğine başlayınız.

“Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.

Tetanoz toksoidi ile aşılamayı yapınız. Tetanoz bağışıklaması 12. haftadan itibaren yapılabilir. Gebenin geç tespit edilebileceği düşünülürse 4.ayda veya ilk izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak diğer dozlar devam edilir.

Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin ardından kontrol izlemde hala enfeksiyon devam ediyorsa bir üst basamağa sevk ediniz.

 

Bilgilendirme Ve Danışmanlık:

 

Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz.

 

 1. Yorgunluk
 2. Bulantı ve kusma
 3. Sık idrara çıkma
 4. Baş dönmesi
 5. Varis ve hemoroid
 6. Kabızlık
 7. Mide yanması
 8. Bacaklarda kramplar
 9. Nefes darlığı
 10. Ciltteki değişiklikler
 11. Memelerde hassasiyet
 12. Meme başındaki glandlarda belirginleşme
 13. Kolostrum salınımı
 14. Aşırı tükürük salgılanması
 15. Toprak vb. yeme

 

Aşağıdaki konularda gebeye danışmanlık veriniz.

Beslenme ve diyet

Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları

Gebelikte cinsel yaşam

Hijyen ve genel vücut bakımı

Ağız ve diş sağlığı

Sigara alışkanlığı

Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı

İlaç kullanımı

Tetanoz toksoid immünizasyonu

 

Gebelikte tehlike işaretleri:

 Vajinal kan

 Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)

  Başağrısı ile beraber görmede bozulma

  Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük

  Ciddi karın ağrısı

  Solunum güçlüğü veya sık solunum

  Suyunun gelmesi

  Yüz, el ve bacaklarda şişme

Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi           

Doğum eylemi ve doğum

Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması

Emzirme

Postpartum aile planlaması danışmanlığı

Fetal anomaliler, tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirme yapınız.

                                                                                                                 

İKİNCİ  İZLEM 

 ( Gebeliğin 18-24. haftaları (tercihan 20-22. haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.)

 

Öykü Alma

 

Kişisel bilgilerini alma

 

 • İlk izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız.
 • İlk izlemden bu yana olan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.
 • (Vajinal kanama, kasılma nöbeti, baş ağrısı ile  beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve  bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi)                  
 • Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.
 • Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.

 

Fizik Muayene:

 

 • Gebenin kilosunu ölçünüz.
 • Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız.
 • Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz .El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta  güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı
 • Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.  Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
 • Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız. (Hekim Tarafından)
 • Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. Uygunsuzluk durumunda (4cm fark varsa) sevk ediniz.
 • Yaygın ödem kontrolünü yapınız.Gebeliğin son aylarında ayaklarda hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. 
 • Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.
 • Diğer sistemik muayenelerini yapınız 
 •  (varis, tromboflebit bulguları açısındsan muayene edilir.)
 • Vajinal muayene, karın ağrısı olan gebelerde yapılır. Suyu gelen ve kanaması olan gebelerde ise spekulum muayenesi yapılır. Bu hastalar II. basamakta takip edilir.
 • Semptomatik Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon bulgusu varsa değerlendiriniz.
 • Fetüs kalp seslerini uygun teknikle değerlendiriniz. (Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı)

     

Laboratuvar Testleri :

 

İdrar tahlili:

Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız.

Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:

Mutlaka her izlemde gebenin hemoglobinine bakınız.

Kan grubu tayini:

İlk izlemde bakılmadı ise gebenin  ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (-) olanlar I.basamakta, (+) olanlar II. basamakta takip edilmelidir.

Diğer muayene ve testler:

Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz. (Glukoz tarama  testi)

Bu izlemde Temel Obstetrik Ultrasonografi önerilir. ( Fetus sayısı, fetal kalp atımı, fetal biometrik ölçümler, plasenta lokalizasyonu, amniyotik sıvı miktarı değerlendirilir.)

 

 Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:

Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg/gün demir preparatı desteğine devam ediniz.

“Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.

Gerekiyorsa tetanoz toksoidi ile aşılamanın 20. ve 24. haftalarda birinci ve ikinci dozunun yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

Bilgilendirme Ve Danışmanlık:

 •   Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi
 •   Doğum eylemi ve doğum
 •   Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması
 •   Emzirme
 •   Postpartum aile planlaması danışmanlığı

 

 Sevk Edilecek Durumlar:

 

 • Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması
 • Kanama ve lekelenme olması
 • Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ( 140/90mmHg üzerinde olması, başlangıç tansiyonunun sistolik 30 veya diastolik 15 mmHg’dan daha fazla yükselmesi) ve/veya proteinüri olması
 • Uterus yüksekliği değerlendirildiğinde beklenen haftayla uyumlu olmaması (büyük veya küçük)
 • Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması
 • Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması
 • Tehlike işaretlerinin varlığı
 • Gebeliğe eşlik eden sistemik hastalıkların varlığı (Kalp Hastalığı, Böbrek hastalığı, Diyabet, Astım, Tiroid Fonksiyon Bzk.luğu vb)

 

ÜÇÜNCÜ  İZLEM

( Gebeliğin  30-32. haftaları arasında yapılmalı, süresi 20  dakika   olmalıdır.)

 

Öykü Alma

 

Kişisel bilgilerini alınız

İkinci izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız.

 

Tıbbi  öykü

 

 • Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.
 • İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik yakınmalarını sorgulayınız.
 • (Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, memede hassasiyet, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı,      halsizlik vb...)
 • İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.
 • (Vajinal kanama, konvülziyon, baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suyunun gelmesi)
 • Fetus hareketlerinin varlığını sorgulayınız. 
 • Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.
 • Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.

 

Fizik Muayene:

 

 • Gebenin kilosunu ölçünüz.
 • Kan   basıncını  ölçünüz ve nabzını sayınız.
 • Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz
 • El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta  güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı
 • Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
 • Uterus yüksekliğini ölçünüz  ve kaydediniz.
 • Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu ile tespit edilmesi
 • Yaygın ödem kontrolünü yapınız.                      
 • Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir.  Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.
 • Diğer sistemik muayenelerini yapınız  (Varisler, tromboflebit bulguları vb)
 •  Meme muayenesini yapınız.
 • Semptomatik  CYBE  bulgusu  varsa  değerlendiriniz.
 • Fetus kalp seslerini el Doppleri veya fetal steteskop ile değerlendiriniz. (Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı) 

 

Laboratuvar Testleri :

 

İdrar tahlili:

Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız

Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:

Mutlaka gebenin hemoglobinine bakınız.

Kan grubu tayini:

İlk iki izlemde bakılmadı ise gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız.

 

Gebenin semptomlarına göre gereken diğer testler için sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.

                              

4. Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:

 

Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg demir preparatı desteğine devam ediniz..

“Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.

Tetanoz toksoidi ile aşılamanın iki dozunun da yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz.

 

Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi

 

 DÖRDÜNCÜ  İZLEM

 (Gebeliğin  36-38. haftaları arasında yapılmalı, süresi 20  dakika olmalıdır.) 

 

 • Fetus hareketlerinin varlığını sorgulayınız. 
 • Demir  dışında ilaç alımı varsa sorgulayınız
 • Demir alımı ile ilgili şikayeti varsa sorgulayınız

 

 Fizik Muayene:

 

 • Gebenin kilosunu ölçünüz.
 • Kan   basıncını  ölçünüz ve nabzını sayınız.
 • Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz
 • El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta  güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı
 • Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.
 •  Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
 • Uterus yüksekliğini ölçünüz  ve kaydediniz.
 • Fetusun gelen kısmı ve pozisyonunun değerlendirilmesi açısından Leopold manevralarını yapınız.
 • Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu ile tespit edilmesi
 • Yaygın ödem kontrolünü yapınız.                      
 • Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk  belirtisi olabilir.
 • Diğer sistemik muayenelerini yapınız  (varisler, tromboflebit bulguları vb)
 • Meme muayenesini yapınız.
 • Semptomatik  CYBE  bulgusu  varsa  değerlendiriniz.
 • Fetus kalp seslerini el Doppleri veya fetal steteskop ile değerlendiriniz. ( Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı) 
 • Obstetrik değerlendirme amaçlı vajinal muayene yapınız (pelvik yapı, serviks, prezente olan kısım)

                                 

 Laboratuvar Testleri :

 

İdrar tahlili:

Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız.

                            

Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:

Doğuma hazırlık açısından mutlaka gebe hemoglobinine bakınız.

 

 Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:

       Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg demir preparatı desteğine devam ediniz..

 “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.

Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz.

Aşağıdaki konularda gebeyi danışmanlık veriniz.

 • Beslenme ve diyet
 • Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları

 

*40. haftaya kadar doğum gerçekleşmezse gebenin doğumun yapılacağı sağlık